TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Salon Skinlab Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018. Viimeisin muutos 21.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Salon Skinlab Oy, Haarlantie 2, 25500 Perniö ja Turuntie 8, 24100 Salo. 045 6141500, info(at)salonskinlab.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Virve Leikko-Saarinen, Haarlantie 2, 25500 Perniö, 045 5647531.

3. Rekisterin nimi

Salon Skinlab asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja palvelussuhteen hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8§ ja 4 lukuun.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. Lisäksi tietoihin tallentuu asiakkaan hoito-, varaus- ja ostohistoria. Palvevelussuhteessa olevien tietoihin tallennetaan nimi, sosiaaliturvatunnus, puhelinnumero, osoite, ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas tallentaa tiedot itse nettivaruksen yhteydessä. Muussa varaus- tai palvelutilanteessa asiakaspalvelija tallentaa tiedot järjestelmään ja pyytää asiakkaalta luvan tallentamiseen. Palvelusuhteessa olevat tallentavat tiedot itse tai työnantaja tallentaa tarvittavat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakas ja palvelusuhteessa olevien tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tiedot on vain ja ainoastaan tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto: Salon Skinlabissa ei ylläpidetä manuaalista aineistoa.

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot: Salon Skinlabin kaikki aineisto on suojattu niin ettei niihin pääse käsiksi organisaation ulkopuoliset henkilöt. Jokaisella palvelusuhteisella henkilöllä on omat salasanat järjestelmään. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään Tehdenin tietokantoihin, jotka ova palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoin suojattu. Vain pääkäyttäjällä on oikeus pyydettäessä poistaa asiakastietoja. Työntekijätietoihin pääsy ovat vain pääkäyttäjällä. Säilytämme henkilötietoja kirjanpitolainsäädännön mukaisesti 6 vuotta palvelu-tai laskun kirjaamisajankohdasta. Hävitämme tarpeettomat henkilötiedot ja oikaisemme virheelliset tiedot välittömästi.

10. Tarkastusoikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Toimitaan kuten kohdassa 10 on selostettu.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

Evästekäytäntö

Mitä evästeet ovat?

Eväste on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.
Lue lisää: wikipedia

Käyttämämme evästeet

Käytämme sivuston analysoinnissa Google Analytics –palvelua. Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.
Lue lisää: Google Analytics

Mihin käytämme evästeitä

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

Evästeiden poistaminen

Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai poistaa selaimeesi tallennetut evästeet.
Lue lisää: Chrome, Windows Explorer, Firefox, Safari